Kodeks estetskih in etičnih meril za zaščito otrok in mladoletnih

1. člen

(1) Izdajatelj televizijskega programa Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica sprejema estetska in etična merila za zaščito otrok in mladoletnih z namenom zaščite oseb, mlajših od 18 let, pred programskimi vsebinami, ki bi lahko škodile njihovemu fizičnemu, psihičnemu in moralnemu razvoju.

(2) Programske vsebine po tem Kodeksu predstavljajo vse oddaje, ki so predvajane na programu Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica.

2. člen
(prepoved predvajanja)

(1) Programske vsebine, ki bi lahko resno škodovale psihičnemu, fizičnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnih oseb, ne smejo biti predvajane.

(2) Med programske vsebine iz 1. odstavka spadajo zlasti programske vsebine, ki vključujejo pretirano nasilje, pornografske vsebine z nasiljem (pedofilija, nekrofilija, sodomija, sado-mazohizem) in vse druge oblike pornografske vsebine, ki vključujejo nasilje.

3. člen
(izključitev omejitev predvajanja)

(1) Omejitve predvajanja, določene v tem kodeksu ne veljajo za dnevne oz. tedenske informativne oddaje, ki lahko v določenem kontekstu prikazujejo tudi prizore nasilnih in nevarnih ter seksualnih dejanj, vendar zgolj v kontekstu prikazovanja aktualnih informativnih vsebin in pri čemer se je potrebno izogniti razkritju identitete otrok, ki so kot žrtve, priče ali storilci vpleteni v nasilne ali seksualne zločine.

(2) Omejitve predvajanja, določene v tem kodeksu pogojno veljajo za programske vsebine, ki so posnete oziroma predvajane v živo in pri katerih glede na produkcijski način, izdajatelj ne more vnaprej predvideti, da bodo vsebovale potencialno škodljive vsebine. Pri oddajah v živo mora biti jasno označeno, da gre za neposredno predvajanja oddaje (t.j. v živo). Pri vseh morebitnih ponovitvah takih oddaj pa je potrebno upoštevati določila 4. in 5. člena tega kodeksa.

4. člen
(klasifikacija programskih vsebin)

(1) Izdajatelj programa bo zaradi zaščite otrok in mladoletnikov zagotovil spoštovanje termina predvajanja in označevanje potencialno škodljivih programskih vsebin.

(2) Pred 19.00 uro se ne predvajajo programske vsebine, ki vsebujejo prizore grobega nasilja, seksualnosti, diskriminacije, zlorab škodljivih substanc in nevarnega oziroma diskriminatornega vedenja.

(3) Programske vsebine, ki so namenjen otrokom do 12. leta starosti so na sporedu najkasneje do 21.00 ure. V kolikor te vsebine vključujejo posamezne grozljive, nasilne prizore ali prizore nevarnega vedenja, morajo biti označene s simbolom, ki priporoča vodstvo staršev oz. skrbnikov (VS).

(4) Programske vsebine, ki so namenjene otrokom nad 12. let starosti, se lahko predvajajo tudi po 21. uri, vendar tako da se končajo najkasneje do 22.ure. V kolikor te vsebine vključujejo posamezne grozljive, poudarjeno nasilne ali seksualne prizore ali prizore nevarnega vedenja, morajo biti označene s simbolom za priporočen starostni prag (12+).

(5) Programske vsebine, ki so namenjene za mladoletne nad 15. let starosti so lahko na programu tudi po 22. uri. V kolikor te vsebine vključujejo posamezne zelo grozljive scene in več nasilnih prizorov, posebej poudarjajo seksualnost ali prikazujejo izjemno nevarno ali diskriminatorno vedenje, morajo biti označene s simbolom za priporočen starostni prag (15+).

(6) Programske vsebine, v katerih prevladujejo nasilne in seksualne programske vsebine, smejo biti izjemoma predvajane med 24.00 in 5.00 uro. Take programske vsebine morajo biti označene s simbolom za priporočen starostni prag (18+).

5. člen
(simboli za priporočen starostni prag)

(1) Posamezne programske vsebine iz 4. člena tega kodeksa morajo biti pred začetkom predvajanja označena z vizualnim in akustičnim opozorilom, da gre za programske vsebine, primerne za določeno starostno skupino.

(2) Akustično in vizualno opozorilo pred programskimi vsebinami iz 3.odstavka 4. člena obsega besedilo: »Programske vsebine, ki sledijo so primerne za otroke do 12. leta starosti ob prisotnosti staršev ali skrbnikov«.

(3) Akustično in vizualno opozorilo pred programskimi vsebinami iz 4.odstavka 4. člena obsega besedilo: »Programske vsebine, ki sledijo so primerne za otroke in mladostnike nad 12. leti starosti«.

(4) Akustično in vizualno opozorilo pred programskimi vsebinami iz 5.odstavka 4. člena obsega besedilo: »Programske vsebine, ki sledijo so primerne za mladostnike nad 15. leti starosti«.

(5) Akustično in vizualno opozorilo pred programskimi vsebinami iz 6.odstavka 4. člena obsega besedilo: »Programske vsebine, ki sledijo so neprimerne za otroke in mladostnike do 18 leta starosti«.

6. člen
(odgovornost za presojo)

Škodljivost posameznih programskih vsebin presoja odgovorni urednik programa Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica, upoštevajoč določila veljavnih pravnih predpisov ter tega kodeksa.

7. člen
(oblikovanje in izvrševanje kodeksa)

(1) Za oblikovanje, spremembe in prilagajanje Kodeksa veljavni zakonodaji je odgovoren izdajatelja programa.

(2) Izdajatelj programa mora v 15 dneh po sprejetju Kodeksa pristojnemu ministrstvu (v nadaljevanju: Ministrstvo) in Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) poslati kopijo Kodeksa. V enakem roku mora izdajatelj programa Ministrstvo in Svet obvestiti tudi o vsaki spremembi Kodeksa.

8. člen
(ugovor zaradi kršitev)

(1) Gledalec ima v roku 5 dni po objavi posamezne programske vsebine možnost ugovora zaradi kršitve določil 84. člena Zakona o medijih in tega Kodeksa. Ugovor v nobenem primeru ni možen po izteku zakonskega roka za obvezno hranjenje zapisov objavljenih programskih vsebin.

(2) Ugovor se lahko vloži pisno s priporočeno pošiljko na naslov izdajatelja programa, ki je objavljen na spletni strani.

(3) Ugovor mora vsebovati:

– podatke o vlagatelju ugovora (zlasti ime, priimek in naslov za odgovor),

– razlog ugovora (vsebinsko opredelitev oziroma opis domnevne kršitve Kodeksa ter točno navedbo datuma in ure predvajanja programske vsebine, ki je predmet ugovora) in

– podpis vlagatelja.

(4) V kolikor ugovor ni popoln, ga strokovna služba vrne vlagatelju s pojasnilom, da lahko ugovor v 5 dneh dopolni sicer se bo štelo, da od njega odstopa.

(5) O ugovoru odloči strokovna služba izdajatelja programa z odgovorom vlagatelju v roku 15 dni po prejemu popolnega ugovora.

9 . člen
(pritožba)

(1) Zoper odgovor, izdan na podlagi 8. člena tega Kodeksa, se lahko gledalec pritoži v 8 dneh od vročitve odgovora.

(2) Pritožba se vloži pisno s priporočeno pošiljko na naslov izdajatelja programa, ki je objavljen na spletni strani.

(3) Pritožba mora vsebovati:

– podatke o ugovoru oz. odgovoru na ugovor, na katerega se nanaša,

– pritožbene razloge in

– podpis pritožnika.

(4) Pritožbe obravnava svet za zaščito otrok v roku 30 dni po prejemu pritožbe.

(5) Pritožba in odgovor se v 8 dneh po izdaji odgovora objavijo na spletni strani izdajatelja programa.

10. člen
(Svet za zaščito otrok)

(1) Svet za zaščito otrok je sestavljen najmanj iz 2 članov in sicer enega predstavnika izdajatelja programa in enega zunanjega predstavnika, ki zastopa interese otrok.

(2) Svet za zaščito otrok imenuje izdajatelj programa v roku 30 dni po sprejemu Kodeksa. Sestava sveta za zaščito otrok je objavljena na spletni strani izdajatelja programa.

11. člen
(analiza pritožb in poročanje o izvajanju Kodeksa)

(1) Izdajatelj programa najmanj enkrat letno opravi analizo pritožb in odgovorov.

(2) Izdajatelj programa vsako leto najkasneje do konca februarja posreduje Ministrstvu in Svetu poročilo o izvajanju Kodeksa v skladu z veljavnimi predpisi.

12. člen
(objava Kodeksa)

Izdajatelj programa bo Kodeks v roku 15 dni po sprejetju javno objavil na svoji spletni strani. Izdajatelj programa bo v enakem roku na spletni strani objavil tudi vse spremembe in dopolnitve Kodeksa.