Program razvoja podeželja


Ureditev studia TV Galeja

Splošno
Status – faza: V teku

Kontaktni podatki
http://www.las-snezniknanos.si


Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica je bil uspešen na razpisu LAS med Snežnikom in Nanosom za sofinanciranje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt Ureditev studia TV Galeja je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izbran za sofinanciranje v skupni višini 39.292,64€.
V projektu sodelujeta dva partnerja – Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica in Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica.

Kratek opis projekta:
V okviru operacije želimo v poslovnih prostorih TV Galeje na Prešernovi ulici 4a v Ilirski Bistrici urediti nov in tehnološko sodobno opremljen studio, v katerem bi se snemale nove in kvalitetnejše televizijske oddaje.
Za ureditev studia je potrebno zamenjati okna in vrata poslovnega prostora, s čimer bi zagotovili zvočno in toplotno izolacijo, uredilo se bo prezračevanje prostora (klima) in postavila montažna scena studia (za različne tipe oddaj). Nabavila se bo nova tehnološko sodobna oprema za zagotavljanje visokega standarda produkcije TV oddaj.
S tem bi se ustvarili pogoji za eno novo zaposlitev, z nadaljevanjem investicije v naslednjih letih pa dodatne možnosti za nova delovna mesta.
Tudi iz tega razloga bo s partnerjem Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica izvedeno usposabljanje dijakov srednješolskega programa računalniški tehnik predmet multimedija, ki bi se skozi delavnice in praktično delo usposobili za delo studijskega tehnika, pri tem pa sodelovali pri produkciji TV oddaj s področja podjetništva in naravo varstva, predvsem pa v smislu izobraževanja in prikazovanja dejanske stanja na področju LAS s poudarkom na predstavitvi operacij SLR LAS.

Cilji projekta so:
Dolgoročni cilj operacije je urediti nov in tehnološko sodobno opremljen studio, v katerem bi se snemale nove televizijske oddaje. S tem bi se ustvarili pogoji za eno novo zaposlitev, z nadaljevanjem investicije v naslednjih letih pa možnosti za nova delovna mesta.
Operativni cilj operacije je urediti prostor za osnovni studio in opremiti z sodobno studijsko opremo, ki bo osnova za izobraževanje dijakov.

Rezultati projekta bodo:
Ureditev novega studia TV Galeja na Prešernovi 4a v Il. Bistrici;
Nabava nove tehnološke opreme studia
Ustvarjeni pogoji za zaposlitev studijskega tehnika
Produkcija dveh novih mesečnih oddaj
Izobraževanje dijakov računalniškega oddelka Gimnazije skozi redno usposabljanje
Dve delavnici priprave novih oddaj


Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri

Nosilec: VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcijo, Pivka

Partnerji: Kovod Postojna, d.o.o. ; JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA d.o.o.; JSKD – Območna izpostava Ilirska Bistrica; Kulturno društvo Hrušica; Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica; STUDIO PROTEUS, produkcija audio video kaset, d.o.o., Postojna

Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica

Predvidena vrednost operacije: 57.777,62 €

Znesek sofinanaciranja: 47.983,33 €

– Operacija Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri, bo sledila tematskemu področju varstvo okolja in ohranjanje narave dediščine. Prvi dolgoročni cilj je izboljšati ali ohraniti naravno okolje, v dobrem stanju in spodbujati ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam. Kratkoročni cilji pa so: širšo javnost ozavestiti o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo hkrati bomo ozaveščali, promovirati in ohranjati tradicijo učinkovite rabe naravnih virov.

– Operacija dodatno prispeva  k tematskemu področju ustvarjanju novih delovnih mest, saj se bo v sklopu operacije vzpostavilo partnerstvo, ki bo vključevalo javni, zasebni in nevladni sektor. Partnerji prihajajo iz vseh občin obomočja LAS, med njimi se bodo oblikovale nove sinergije, ki bodo omogočale boljše pogoje za varovanje okolja ter možnosti oblikovanja novih delovnih mest. S projektom bomo prispevali tudi k tematskemu področju razvoj osnovnih storitev, sledili bomo cilju: ustvariti pogoje za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju – v sklopu projekta bodo nastali novi produkti (o varovanju in ohranjanju okolja – razstava, filma, delavnice) in program (didaktični program o odgovorni uporabi vode za ranljive skupine), ki podpirajo kakovostnejše življenje na podeželju.

Za dosego navedenih ciljev bomo izvedli sledeče aktivnosti, ki se bodo izvajale na območju vseh treh občin LAS:

– Priprava in predstavitev etnografske razstava o tradicionalnih obrteh (mlinarstvu, pletarstvu, peki kruha po starem, čevljarstvu …) ter o vodi in njeni moči med Snežnikom in Nanosom v Pivki, Postojni in Ilirski Bistrici (3x), dodatno bo razstava na ogled postavljena (2x) v domovih za starejše občane.

– Priprava, predstavitve in distribucija dveh filmov Voda in njena moč ter filma Naravna dediščina vzdolž Notranjske reke. Filma se bosta za čas trajanja projekta predvajala na lokalnih TV postajah v občinah Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna najmanj 12x, v zamejstvu 2X, dogovor o predstavitvi filmov poteka s TV Slovenija.

– Izdelava didaktičnega programa za ranljive skupine, v sklopu katerega bomo ranljive skupine ozaveščali o trajnostnem in odgovornem ravnanju z vodo.

– Priprava in Izvedba delavnic (5x) o pomembnosti trajnostnega in odgovornega ravnanja z vodo, za ranljive skupine (mlade, starostnike):  na treh različnih šolah ter v dveh domovih za starostnike na območju LAS.

Na ta način želimo izboljšati ali ohraniti naravno okolje, v dobrem stanju in spodbujati odgovorno ravnanje prebivalcev območja LAS z naravnimi viri in okoljem širše.

Rezultati projekta:

– Z etnografsko razstavo o tradicionalnih obrteh ter o vodi in njeni moči  (5 predstavitev na območju treh občin LAS-a) bomo javnost ozavestili o bogastvu naše kulturne dediščine, ki je skozi stoletja oblikovala in ohranjala kulturno krajino našega prostora. Dodatno bomo predstavili različne oblike vode in njeno rabo ter pomembnost vloge vode v življenju človeka. Z razstavo bomo ozaveščali o preudarni rabi  naravnih virov ter ts tem  prispevali k zmanjševanju podnebnih sprememb. Dogodki bodo namenjeni širši in zainteresirani javnosti. Poleg tega bo razstava dvakrat postavljena na ogled v domovih starostnikov v ilirki Bistrici in Postojni. Razstavo bomo dali na posodo tudi ostalim institucijam v regiji (npr. knjižnice, ljudske univerze …), če bodo izkazale interes. Pričakujemo 100 udeležencev razstave.

– Izdelana dva dokumentarna filma Naravna dediščina vzdolž Notranjske Reke ter Voda in njena moč, ki bosta prezentirala naravno dediščino, predstavljala uporabo in skrb za vodo nekoč in danes, ozaveščala o pomembnosti spoštljivega ravnanja z naravnimi viri. Širši javnosti bosta filma na ogled na lokalnih TV postajah, na LAS območju (12 predvajanj), v zamejstvu (2 predvajanji) ter internetu, dogovori potekajo tudi s TV Slovenija. Skupaj si bo filma ogledalo 80.000 gledalcev.

– Pripravljen didaktični program (1x) za ranljive skupine, v sklopu katerega bomo ranljive skupine ozaveščali o trajnostnem in odgovornem ravnanju z vodo. Program bo uporabne tudi po zaključku projekta.

– Izvedene delavnice o pomembnosti trajnostnega in odgovornega ravnanja z vodo, za ranljive skupine na treh različnih šolah ter v dveh domovih za starostnike na območju LAS. Prebivalcem želimo prikazati, da lahko naše vedenje in vsakodnevne navade veliko prispevajo k čistemu okolju in naši pitni vodi, zato je vsak vložen trud na področju izobraževanja in ozaveščanja še kako smiseln. Skupaj bo delavnice obiskalo najmanj 45 udeležencev.

– Vzpostavljeno partnerstvo med razvojnimi partnerji – sodelovanje zasebnega, javnega in nevladnega sektorje s ciljem izboljšanja okolja, posredno iskanje sinergij z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.

– Najmanj devet objav o aktivnostih in rezultatih operacije v medijih.

Aktivnosti izvedene v sklopu projekta bodo inovativne, saj produkti s tovrstno konkretno vsebino v našem okolju še niso bili oblikovani, predstavljeni.  Spodbujale bodo odgovorno ravnanje do okolja, učinkovito rabo naravnih lokalnih virov, opozarjale na podnebne spremembe ter poleg tega ohranjala bogata tradicionalna znanja našega prostora, ki so lahko priložnost za nove podjetniške idej ter razvoj malega gospodarstva.

Rezultati bodo namenjeni širši javnosti,  del rezultatov projekta bodo deležne tudi ranljive skupine – starejši.  Rezultati bodo dostopni tudi po zaključku projekta.


Podatki o financiranju

Spletna stran Evropske komisije